O Programa

התוכנית

תוצאה של תהליך ארוך של התפתחות, התוכנית לתארים מתקדמים בשפות זרות ותרגום  (PPG – LETRA)של הפקולטה לפילוסופיה, ספרות ומדעי הרוח של אוניברסיטת סאו פאולו (USP), מקורו בתכנית לתארים מתקדמים בלשון, ספרות ותרגום לצרפתית, שהקמתו משנות השבעים, וכיום מקיף פרופסורים-חוקרים שקודמו בעבר לתכניות לתארים מתקדמים שהיו קשורים רק לשפה אחת או שתיים ולתרבות - ליתר דיוק, תכניות לתארים מתקדמים בלימודי הצרפתית, הרוסית, לימודי היהדות והערבית, שאליהם מתווספים גם חוקרים מלימודי התרגום, בנוסף לחוקרים בלימודי הארמנית והסינית, שלא היו מעורבים עד אז במסלול לתארים מתקדמים מכיוון שלא היתה להם תוכנית לסקר את מחקריהם. המטרה של התוכנית הנוכחית היא גם לפתח מחקרים החורגים מתחומי הלאום ומבוססים על זיקה אפיסטמולוגית. לצורך זה ובהתאם למבנה תחום הבלשנות והספרות עצמה, התוכנית מאורגנת לשלושה תחומי ריכוז: א) לימודי שפה ב) לימודי ספרות ותרבות ג) לימודי תרגום. כדי להתייעץ בתחומי הריכוז, קווי המחקר והפרויקטים של פרופסוריPPG-LETRA, השתמש בתפריט משמאל.

לאחר שינוי שם התוכנית ואירגונו מחדש, PPG –LETRA , מאשר את ייעודה של USP, ובעיקר בהיצטיינות בתחום לימודי השפות הזרות, בשל ריבוי השפות והתרבויות. כך, ב- PPG-LETRA, לימודי המסורת והזמן הנוכחי, מחקרים תרבותיים והשוואתיים ויחסי ספרות בין ברזיל לחו"ל זוכים לקול. בהקשר זה מפותחים מחקרים מנוגדים, לשוניים, דיסקסליים ופרגמטיים; לימודים בתחומים מתמחים; לימודים המכוונים להקשרים ותחומים ספציפיים בהוראת השפות והלמידה ובהכשרת מורים; מחקרים לשוניים וספרותיים השוואתיים; מחקרי תרבות; מחקרי ביקורת ויצירה ומחקרי תרגום. פרספקטיבות אלה משתקפות בקווי המחקר והפרויקטים של PPG-LETRA, התורמים להוראה ולמחקר במדינה, ופועלים כגרעין וביסוס תחומים מדעיים הקשורים להסתעפות דיסציפלינות, ידע ושיטות עבודה.

ל- PPG-LETRA היעדים הכלליים הבאים: (i) הכשרת סטודנטים לתואר שני ולתואר שלישי המפתחים מחקרים ברמה גבוהה על ביטויים דיסקורסטיביים בשפות זרות ובתרגום; (ii) להכשיר חוקרים עצמאיים, העובדים בהוראה ברמה הבסיסית (בתי ספר ומרכזי שפות),  מכללות טכנייות (מכונים פדרליים, בתי ספר טכניים ברמה העירונית, הממלכתית והפדרלית) ומעלה (אוניברסיטאות ממלכתיות ופדרליות בברזיל, אוניברסיטאות זרות ); (iii) להוות תרומה לוויכוח סביב קווי התוכנית, הכולל הוראה, מחקר בשפות / לשון, ספרות / תרבות ותרגום, בהקשר האקדמי ובהקשרים רחבים יותר.

עם יעדים אלה אנו מאשרים את מחויבותנו לחינוך סטודנטים, באמצעות פעולות שונות: השתתפות בפרויקטים אוניברסיטאיים ובפרויקטים מחקריים, הצעת שיעורים לתארים מתקדמים ולתואר ראשון, חילופי מלומדים ארציים ובינלאומיים (שיתופי אוריינטציה, השתלמויות ומחקר), בין השאר. אלה יוזמות שמטרתן להכין את התלמידים שלנו לפתח את המחקרים שלהם באופן עצמאי וקשור ישירות לצרכים ולדרישות של הקהילה או הקהילות השונות בברזיל שמפגינות עניין גובר בהדרכה ובמחקרים בלימודי השפות הזרות ובתרגום.

תהליך ההרשמה שלנו הוא שנתי וניתן להתייעץ בו בקישור: Ingresso